Мрежа

Изграждане на мрежа

Изграждането на мрежа от организации, работещи с младежи, които използват театъра като инструмент за промяна в мисленето и нагласите на младите хора, отхвърляне на омразата и приемане на различията, е основен очакван резултат от проекта. За да бъде постигнат, всеки от партньорите ще организира по 3 мрежови срещи под формата на интерактивни семинари (уъркшопи) в рамките на проекта. Целта на мрежовите срещи е да представи методологията на работа "младежки театър срещу омразата" на заинтересовани НПО от региона, в който работи всяка от партньорските организации. Семинарите ще бъдат планирани в периода октомври 2020 - октомври 2021. След всеки семинар, организаторите ще предлагат допълнителна онлайн подкрепа на преминалите обученията с цел по-ефективно усвояване и прилагане на модела от заинтересованите организации. Обучителните семинари ще имат продължителност от 2 дни и ще включват до 10 участници. Общо 120 представители на НПО, работещи с младежи ще бъдат обучени в период на 1 година.

Мрежови срещи

Семинарите ще бъдат организирани в периода октомври 2020 - октомври 2021 и своевременно обявени.

Новини

Предишна новина

Билитис представя проекта"Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата".

Виж новината
26 01.2021

Разработване на нови казуси и етюди - Наръчник за обучители

След проведения обучителен семинар, насочен към разпространение на модела Младежки театри срещу омразата в края на август 2020 г. в Кюстендил в рамките на проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“, изпълняващ се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, предстои да бъде разработен Наръчник за обучители.

Виж новината

Следваща новина

Пресконференция за представяне на проект "Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата"

Виж новината

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“