Мисията на Сдружение "Дебют" е да развива активни млади хора, утвърждаващи демократичните ценности и допринасящи за устойчивото развитие на своята общност.

Цели: Осмисляне на свободното време на децата и младите хора, отдалечаването им от наркотиците и негативните явления в обществото; Продуциране и подпомагане осъществяването на културни проекти, утвърждаващи гр. Кюстендил като важен културен център; Подпомагане на млади таланти, които работят по проекти за издигане на националното самочувствие; Създаване на възможности за комуникации между децата и между поколенията в дух на приятелство, толерантност и разбирателство; Търсене на нови форми за стимулиране на процеси, свързани с фантазията, емоционалната необходимост, въображението на децата с основен приоритет засилване на връзката с природата и формирането им като личности.

Сдружението е регистрирано през 2002 година и от тогава до днес работи с школа за модерни танци и театър, в която годишно се обучават над 100 деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, разделени в пет възрастови групи. За периода на съществуване Сдружението е осъществило над 15 самостоятелни авторски спектакли, част, от които е представило в Италия, Босна и Херцеговина, Белгия, Сърбия и Македония. Сдружението активно участва в културния живот на община Кюстендил и е желан партньор при организирането на традиционните кюстендилски празници – Кюстендилска пролет, Празник на черешата Панагия, на които представя танцови миниатюри и ритуали. Сдружението работи предимно с доброволци, които участват в реализирането на дейностите и инициативите. Активно работещи доброволци са 5, като при реализирането на по-мащабни мероприятия разчитаме на повече от 50 младежи и девойки.


Новини

Предишна новина

Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи

Виж новината
28 04.2022

Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи

На 28 и 29 април 2022 г. в Кюстендил се проведе и последната трета мрежова среща за разпространение на модела Младежки театри срещу омразата.

Виж новината

Следваща новина

Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи

Виж новината

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“