Мисията на Сдружение "Дебют" е да развива активни млади хора, утвърждаващи демократичните ценности и допринасящи за устойчивото развитие на своята общност.

Цели: Осмисляне на свободното време на децата и младите хора, отдалечаването им от наркотиците и негативните явления в обществото; Продуциране и подпомагане осъществяването на културни проекти, утвърждаващи гр. Кюстендил като важен културен център; Подпомагане на млади таланти, които работят по проекти за издигане на националното самочувствие; Създаване на възможности за комуникации между децата и между поколенията в дух на приятелство, толерантност и разбирателство; Търсене на нови форми за стимулиране на процеси, свързани с фантазията, емоционалната необходимост, въображението на децата с основен приоритет засилване на връзката с природата и формирането им като личности.

Сдружението е регистрирано през 2002 година и от тогава до днес работи с школа за модерни танци и театър, в която годишно се обучават над 100 деца и младежи на възраст от 5 до 18 години, разделени в пет възрастови групи. За периода на съществуване Сдружението е осъществило над 15 самостоятелни авторски спектакли, част, от които е представило в Италия, Босна и Херцеговина, Белгия, Сърбия и Македония. Сдружението активно участва в културния живот на община Кюстендил и е желан партньор при организирането на традиционните кюстендилски празници – Кюстендилска пролет, Празник на черешата Панагия, на които представя танцови миниатюри и ритуали. Сдружението работи предимно с доброволци, които участват в реализирането на дейностите и инициативите. Активно работещи доброволци са 5, като при реализирането на по-мащабни мероприятия разчитаме на повече от 50 младежи и девойки.
Новини

Предишна новина

Мрежови срещи, Габрово

Виж новината
21 07.2022

Мрежови срещи, Бургас

Виж новината

Следваща новина

Проведоха се две мрежови срещи по проект "Театрални етюди срещу омразата"

Виж новината

Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“